QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào trường mầm non Năm học 2020-2021

Thành lập Hội đồng tuyển sinh trường  mầm non Kỳ Trinh năm học 2020 -2021

Số kí hiệu Số:11 /QĐ-MN
Ngày ban hành 02/08/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực 04/08/2020
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT
Người ký Nguyễn Thị Lệ Thủy

Nội dung

       UBND  THỊ XÃ KỲ ANH
TRƯỜNG MẦM NON KỲ TRINH
 
 
 
 
Số:11 /QĐ-MN
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
             Kỳ Trinh, ngày  02  tháng 8 năm 2020
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào trường mầm non
Năm học 2020-2021
 
 
 
    Căn cứ  Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGD - ĐT 24//12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ tình hình thực tế và năng lực CB, GV, nhân viên năm học 2020-2021;
QUYẾT ĐỊNH
 Điều 1 : Thành lập Hội đồng tuyển sinh trường  mầm non Kỳ Trinh năm học 2020 -2021, gồm các Ông, Bà có tên sau :
 1. Bà Nguyễn Thị Lệ Thuỷ - Hiệu trưởng - Chủ tịch HĐTS.
 2. Bà Lê Thị Xuân Mỹ - Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch HĐ
 3. Bà Nguyễn Thị Thuỷ - Phó Hiệu trưởng- Phó Chủ tịch HĐ
 4. Bà Nguyễn Thị Thảo - TTCM MG 5 tuổi – Thành viên
 5. Bà Đặng Thị Hiển -Tổ trưởng CM 3,4 tuổi – Thành viên.
 6. Bà Phạm Thị Quỳnh Anh – TT tổ văn phòng – Thành viên
 7. Bà Lê Thị Thùy An – Giáo viên – Thành viên
 8. Bà Đặng Thị Thúy Mùi – Giáo viên – Thành viên
 9. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Giáo viên – Thành viên
 10. Bà Nguyễn Thị Huyền A- Giáo viên – Thành viên
 11.  Bà Trần Thị Thúy – Giáo viên – Thành viên
 12.  Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Giáo viên – Thành viên
 13.  Bà Trần Thị Thanh Tứ - Giáo viên – Thành viên
 14.  Bà Nguyễn Thị Huấn – Giáo viên – Thành viên
 15.  Bà Đặng Thị Ánh – Giáo viên – Thành viên
 16.  Bà Trương Thị Thu Thảo – Giáo viên – Thành viên
 17.  Bà Đinh Thị Vân – Giáo viên – Thành viên
 18.  Bà Nguyễn Thị Huấn – Giáo viên – Thành viên
 19.  Bà Nguyễn Thị Lương – Giáo viên – Thành viên
 20.  Bà Nguyễn Thị Liên – Giáo viên – Thành viên
 21.  Bà Phan Thị Lệ - Giáo viên – Thành viên
 22.  Bà Võ Thị Hiền Lân – Giáo viên – Thành viên
 23.  Bà Trần Thị Xoan – Giáo viên – Thành viên
 24.  Bà Trần Thị Tri – Giáo viên – Thành viên
Điều 2: Thành lập tổ công tác tuyển sinh trường mầm non Kỳ Trinh năm học 2018-2019, gồm các ông ( bà) có tên sau:
1- Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Hiệu trưởng- Chủ tịch HĐ - Chịu trách nhiệm chỉ đạo tuyển sinh cụm Hoà Lộc.
2- Bà Lê Thị Xuân Mỹ  - Phó hiệu trưởng - Chịu trách nhiệm chỉ đạo tuyển sinh cụm Hoàng Trinh
Điều 3: Hội đồng tuyển sinh, tổ công tác tuyển sinh có nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đúng theo chỉ đạo của cấp trên.
- Thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch tuyển sinh.
- Tuyên truyền CBGVNV, phụ huynh và cộng đồng về kế hoạch tuyển sinh .
Điều 4: Các ông ( bà ) có tên trên thực hiện theo Quyết định này.
 
 
                                             
Nơi nhận :
- Các ông ( bà ) có tên trên : Để thực hiện.
- Lưu NT
 

HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                         
 Nguyễn Thị Lệ Thuỷ
  
 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  TRƯỜNG MẦM NON KỲ TRINH NĂM HỌC 2020-2021
(Kèm theo Quyết định số 11QĐ-TMN  ngày 02/08/2020)


 
 
 
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Lê Thủy Hiệu trưởng-Chủ tịch - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021
- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong hội đồng tuyển sinh, tổ công tác tuyển sinh
- Phụ trách chung.
 
2 Nguyễn Thị Thủy Phó HT-
chủ tịch CĐ
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynhcụm Hòa Lộc
- Thực hiện tuyển sinh tại điểm Hòa Lộc theo kế hoạch
 
3 Lê Thị Xuân Mỹ Phó HT-
 
 - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh cụm Hoàng Trinh.
- Thực hiện tuyển sinh tại điểm Hoàng Trinh theo kế hoạch
 
4 Nguyễn Thị Thảo TTCM 5 tuổi
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh.
Tuyển sinh khối 5 tuổi Hoàng Trinh
 
 
5 Đặng Thị Thúy Mùi Tổ trưởng CM
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh.
Tuyển sinh khối 5 tuổi Hoàng Trinh
 
 
6 Lê Thị Thùy An Giáo viên
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh.
Tuyển sinh khối 5 tuổi Hoàng Trinh
 
 
7 Đặng Thị Hiển TTCM 3,4 tuổi - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh.
Tuyển sinh khối 4 tuổi Hoàng Trinh
 
 
8 Nguyễn Thị Thanh Tâm Giáo viên - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh.
Tuyển sinh khối 4 tuổi Hoàng Trinh
 
 
9 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh.
Tuyển sinh khối 3 tuổi Hoàng Trinh
 
 
10 Trần Thị Thúy Giáo viên - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh.
Tuyển sinh khối 5 tuổi Hòa Lộc
 
 
11 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh.
Tuyển sinh khối 5 tuổi Hòa Lộc
 
 
12 Trần Thị Thanh Tứ Giáo viên - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh.
Tuyển sinh khối 4 tuổi Hòa Lộc
 
 
13 Trần Thị Kiều Giang Giáo viên
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh.
Tuyển sinh khối 4 tuổi Hòa Lộc
 
 
14 Trần Thị Xoan   - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh.
Tuyển sinh khối 3 tuổi Hòa Lộc
 
 
15 Phan Thị Lệ Giáo viên - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh.
Tuyển sinh khối 3 tuổi Hòa Lộc
 
 
16 Nguyễn Thị Lương Giáo viên Kiểm soát chống sịch, đo thân nhiệt, hướng dẫn phụ huynh sát khuẩn, đeo khẩu trang khi vào trường đăng ký cụm Hoàng Trinh  
17 Trương Thị Thu Thảo Giáo viên Kiểm soát chống sịch, đo thân nhiệt, hướng dẫn phụ huynh sát khuẩn, đeo khẩu trang khi vào trường đăng ký cụm Hoàng Trinh  
18 Đặng Thị Ánh Giáo viên Hỗ trợ tổ tuyển sinh cụm Hoàng Trinh khối 5 tuổi  
19 Đinh Thị Vân Giáo viên Hỗ trợ tổ tuyển sinh cụm Hoàng Trinh khối 5 tuổi  
20 Võ Thị Hiền Lân Giáo viên Hỗ trợ tổ tuyển sinh cụm Hoàng Trinh khối 4 tuổi  
21 Nguyễn Thị Huấn   Hỗ trợ tổ tuyển sinh cụm Hoàng Trinh khối 4 tuổi  
22 Trần Thị Tri Giáo viên Kiểm soát chống sịch, đo thân nhiệt, hướng dẫn phụ huynh sát khuẩn, đeo khẩu trang khi vào trường đăng ký cụm Hòa Lộc.  
23 Nguyễn Thị Liên Giáo viên Hỗ trợ tổ tuyển sinh cụm Hòa Lộc  
24 Phạm Thị Quỳnh Anh Kế toán Chuẩn bị các vật tư, tài chính phục vụ công tác tuyển sinh ở 2 cụm.  
 
                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                           Nguyễn Thị Lệ Thủy
                             
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập2
 • Hôm nay110
 • Tháng hiện tại3,305
 • Tổng lượt truy cập91,726
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây