KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

Chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019

Số kí hiệu Số: 86 /QĐ-TMN
Ngày ban hành 04/04/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 04/04/2019
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT
Người ký Nguyễn Thị Lệ Thủy

Nội dung

PHÒNG GD&ĐT TX KỲ ANH
TRƯỜNG MẦM NON KỲ TRINH
 

Số:          /KH-TMN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Kỳ Trinh, ngày 25  tháng 03 năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện cải cách hành chính năm 2019
 
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-PGD ĐT ngày 10/02/2019 của Phòng GD và ĐT thị xã Kỳ Anh về việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, Trường mầm non Kỳ Trinh xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
  1. Mục đích
Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2019 đối với lĩnh vực giáo dục, nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu phục vụ phụ huynh trong độ tuổi mầm non trong địa bàn phường Kỳ Trinh.
Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất và năng lực, nhà trường hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của bậc học mầm non.
2. Yêu cầu
Thực hiện cải cách theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính của phòng GD và ĐT thị xã Kỳ Anh năm 2019. Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý công tác CS-GD trẻ của nha trường; kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ khi có sự chỉ đạo về thực hiện cải cách hành chính của các cấp phù hợp với tình hình thực tế của ngành, của địa phương.
Đảm bảo tất cả thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ và phải được niêm yết công khai, rõ ràng, minh bạch, chính xác.
II. NỘI DƯNG
1. Chỉ tiêu
- 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng Luật.
- 100% CB, công chức, viên chức và HĐLĐ được phổ biến về kế hoạch cải cách hành chính.
- 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của nhà trường được giải quyết đúng hạn; thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời.
- 100% các quy trình thủ tục hành chính áp dụng tại cơ quan được công khai trên trang We của trường và bảng niêm yết tại cơ quan.
- Thực hiện tốt việc lưu văn bản đến – văn bản đi
2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành
Xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2019; chỉ đạo công chức, viên chức trong nhà trường triển khai thực hiện.
Nâng cao vai trò của Tiểu ban kiểm tra hành chính để tự kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị, thực hiện việc tự kiểm tra công tác công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan qua đó chấn chỉnh khắc phục những thiếu sót tồn tại.
2.2. Cải cách thể chế hành chính
Thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình xây dựng và ban hành các văn bản. Tham gia có chất lượng các đợt tập huấn Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật và các Nghị định, Thông tư mới về ban hành văn bản QPPL do các cấp tổ chức.
2.3. Cải cách thủ tục hành chính
Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính.
Kịp thời công bố công khai thủ tục hành chính khi có điều chỉnh, bổ sung; tổ chức thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính đã được công bố; niêm yết công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính để tạo điều kiện phục vụ thuận lợi cho tố chức, cá nhân.
Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính theo quy định; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan phòng Giáo dục và các trường học; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.
2.4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính
Xây dựng quy chế làm việc của cơ quan, chương trình công tác năm 2019 và ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, công chức, viên chức.
Tiếp tục thực hiện cơ chế phân cấp và thực hiện phân cấp quản lý theo quy định của Nhà nước, qua đó đẩy mạnh việc thực hiện phân cấp quản lý trong lĩnh vực giáo dục nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng trong nhà trường.
Xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm của trường mầm non Kỳ Trinh theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT; Đề án xác định vị trí việc làm để làm cơ sở xác định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các tổ chức, cá nhân trong trường học.
2.5. Xây dựmg và nâng cao chất lượng đội n
Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng hè và cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục,  chỉ đạo đẩy mạnh công tác BDTX trong nhà trường; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục, đạo đức nhà giáo, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non theo Thông tư 25, 26 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Đề xuất với phòng GD và ĐT thị xã Kỳ Anh trình UBND bổ sung thêm định biên giáo viên cho nhà trường.
Tăng cường công tác tự kiểm tra của Hiệu trưởng nhằm chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương trong hoạt động dạy và học của các nhà trường; kịp thời tuyên dương, khen thưởng công chức, viên chức có tinh thần tận tụy phục vụ; đồng thời, xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai phạm.
2.6. Cải cách tài chính công
Tiếp tục thực hiện tốt Luật ngân sách, triển khai thực hiện tốt Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005,Nghị định số 117/2013/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính và Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT- BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước.
2.7. Hiện đại hóa hành chính Nhà nước
Đẩy mạnh sử dụng ƯDCNTT vào công tác quản lý các hoạt động CS-GD trẻ như; sử dụng hiệu quả các phần mềm onlnie, hộp thư điện tử, trang Web của nhà trường …trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ hành chính, soạn thảo và xử lý văn bản
III. TỔ CHỨC THC HIỆN
1. Ban giám hiệu
- Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính của nhà trường năm 2019 theo tinh thần nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của phòng GD và ĐT thị xã Kỳ Anh.
- Tổ chức niêm yết và thực hiện đúng các quy trình thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các nhà trường.
- Chỉ đạo các Tổ chuyên môn, tổ văn phòng, các đoàn thể trong nhà trường thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2019.  Xác định được nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2019 của các nhà trường.
- Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan và các trường học, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai sót trong quá trình thực hiện.
- Lưu trữ đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách có liên quan đến công tác cải cách hành chính của đơn vị để phục vụ báo cáo trong các đợt kiểm tra cải cách hành chính định kỳ, đột xuất.
- Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ hàng quý và đột xuất về cải cách hành chính. Cuối năm có đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và báo cáo về phòng Giáo dục và Đào tạo (trước ngày 15/12).
.
2. Các TT chuyên môn, trưởng các đoàn thể trong nhà trường.
- Tiếp nhận và tuyên truyền về nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 và tổ chức thực hiện nghiêm túc tại Tổ của mình..
Trên đây là Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2019 của Trường mầm non Kỳ Trinh, đề nghị các đồng chí Phó hiệu trưởng, chủ tịch CĐ, Bí thư đoàn thanh niên, các TT chuyên môn, TT văn phòng, các công chức, viên chức, hợp đồng lao độngnghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- CV Phòng GD&ĐT;
- TTCM, VP, CĐ, Đoàn TN
- Trang Web cuả trường;
-  Lưu: VT..
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Lệ Thủy

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Số 38/QC-CM 15/09/2019 Quy chế hoạt động chuyên môn Trường mầm non Kỳ Trinh
127/QĐ-TMN 15/09/2019 Ban hành Quy chế chuyên môn năm học 2019-2020
133/KH-TMN 04/10/2019 Kế hoạch chỉ đạo đạo thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học
109/KH-TMN 09/09/2019 Căn cứ Hướng dẫn số 131/PGDĐT-GDMN ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Cấp học Mầm non năm học 2019 - 2020; Trường mầm non Kỳ Trinh xây dựng Kế hoạch năm học 2019-2020.
97/KH-TMN 02/08/2019 Chỉ đạo việc tuyển sinh đầu năm học 2019-2020
Số 112/QĐ-TMN 02/08/2019 Hiệu trưởng thành lập Ban tuyển sinh
Số 55/QC-TMN-PH 02/01/2019 Nội dung, trách nhiệm , quyền hạn của hai bên trong chỉ đạo thực hiện chăm sóc GD, ND và sức khỏe trẻ
90/KH-TMN 02/04/2019 Chỉ đạo hội thi giao lưu gia đình và dinh dưỡng và sức khỏe trẻ em năm học 2018 - 2019
Số: 71 /QĐ-TMN 22/08/2018 Căn cứ Thông  tư  19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ  trưởng  Bộ giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy dinh kiểm đinh chất  lượng  giáo viên  và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;          Căn cứ nhiệm vụ năm học và thực tế việc tự đánh giá các tiêu chí của trường mầm non Kỳ Trinh;
Số 48/QĐ-TrMN 20/08/2018 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON KỲ TRINH phân công nhiệm vụ cho CB, GV, nhân viên đầu năm học
Số 30/KH-TMN 04/08/2018 Chỉ đạo tuyển sinh các độ tuổi;
Số 40/QĐ-MN 02/08/2018 Hiệu trưởng thành lập ban chỉ đạo công tác tuyển sinh
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay103
  • Tháng hiện tại3,298
  • Tổng lượt truy cập91,719
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây