Qui chế phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong công tác chăm sóc giáo dục, nuôi dưỡng, sức khỏe

Nội dung, trách nhiệm , quyền hạn của hai bên trong chỉ đạo thực hiện chăm sóc GD, ND và sức khỏe trẻ

Số kí hiệu Số 55/QC-TMN-PH
Ngày ban hành 02/01/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 02/01/2019
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Trường mầm non Kỳ Trinh
Người ký Nguyễn Thị Lệ Thủy

Nội dung

UBND  THỊ XÃ KỲ ANH TRƯỜNG MN KỲ TRINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆTNAM           
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           Số:   54 /QC-TMN             Kỳ Trinh, ngày  02   tháng 01  năm 2019 

QUY CHẾ
PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA ĐÌNH TRONG CÔNG TÁC CHĂM SÓC GIÁO DỤC, NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO TRẺ
 
Chương I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
Điều I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
1.Qui chế này qui định đối tượng thực hiện; trách nhiệm, quyền hạn của nhà trường  và gia đình, nội dung phối hợp giwuax gia đình, nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục, nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong nhà trường.
2.Quy chế này được áp dụng trong trường mầm non Kỳ Trinh, toàn thể CB, GV, nhân viên và gia đình trẻ tham gia học và ăn bán trú tại trường.
Điều II. Nguyên tắc phối hợp.
1.Đảm bảo sự thống nhất về quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục, nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra.
2.Tổ chức các hoạt động phối hợp giữa gia đình và gia đình trong việc thực hiện công tác giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo qui định của pháp luật.
3. Bảo đảm tính kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả trong các hoạt động phối hợp nâng cao trách nhiệm của đôi bên.
Điều 3. Nội dung phối hợp.
1.Phối hợp trong xây dựng chương trình kế hoạch giáo dục, nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe hằng năm.
2. Phối hợp trong  quá trình thực hiện kế hoạch đề ra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức bán trú cho trẻ tại trường như: tìm nguồn cung cấp thực phẩm, tiếp nhận thực phẩm, chế biến món ăn, định lượng khẩu phần ăn trẻ hằng ngày…
3. Chia sẻ trách nhiệm để thúc đẩy và tạo điều kiện tối ưu cho việc chăm sóc sức khỏe và chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ. Phát huy được sức mạnh tổng hợp và huy động được các nguồn lực tự nguyện để tổ chức bán trú cho trẻ.
4. Nắm bắt được tình hình sức khỏe của con em mình kịp thời hỗ trợ trẻ phát huy hoặc ngăn chặn, điều chỉnh, sửa chữa các điểm hạn chế trong  quá trình chăm sóc nuôi dưỡng  trẻ.
Điều 4. Đại diện
              Đại diện nhà trường là Hiệu trưởng; đại diện gia đình học sinh là cha, mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc người được cha, mẹ, người giám hộ hợp pháp ủy quyền. Đại diện cho phụ huynh toàn trường là Ban liên lạc hội phụ huynh được phụ huanh toàn trường bầu công khai trong hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm học.
Chương II
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TRƯỜNG  VÀ GIA  ĐÌNH.
Điều 5Trách nhiệm của nhà trường
1. Quản lý, tổ chức giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu chương trình giáo dục mầm non, thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khoá nhằm rèn cho trẻ kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, nếp sống, ý thức tổ chức kỷ luật.
2. Quản lý, giáo dục và đánh giá trẻ cuối các độ tuổi, đánh giá chuẩn trẻ 5 tuổi. Quản lý việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong quá trình trẻ ăn bán trú tại trường.
3.Quản lý việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ, có kế hoạch phối hợp với cha mẹ học sinh khắc phục  một số bệnh thường gặp ở trẻ, khắc phục trẻ bị suy dinh dưỡng.
4. Nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, giáo viên đặc biệt là vai trò của giáo viên chủ nhiệm thực hiện đánh giá chính xác sự phát triển của trẻ, đối xử công bằng với trẻ, giúp đỡ trẻ có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích trẻ phát triển năng khiếu, năng lực cá nhân.
5. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và vị trí của tổ chức đoàn, đội, hội trong việc nâng cao chất lượng CS-GD trẻ.
6. Tham mưu với các cấp có thẩm quyền qui hoạch, xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn quốc gia,  xây dựng nhà trường đảm bảo an ninh trật tự, cảnh quan xanh, sạch, đẹp; giáo dục học sinh có ý thức xây dựng và bảo vệ môi trường.
7. Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn thương tích, thiên tai, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và các tệ nạn xã hội.
8. Huy động lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng với địa phương triển khai công tác phổ cập giáo dục, chủ động cùng chính quyền và gia đình tạo điều kiện cho trẻ được hưởng quyền học tập theo quy định của pháp luật.
9. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với gia đình trao đổi thông tin, hỗ trợ cha mẹ học sinh về kiến thức, phương pháp chăm sóc giáo dục và nuôi dưỡng con em. Định kỳ họp với cha mẹ học sinh thông tin đầy đủ quá trình học tập, rèn luyện của học sinh, trên cơ sở đó đề xuất biện pháp phù hợp trong phối hợp giáo dục học sinh.
Điều 6.Quyền hạn của nhà trường
1. Thực hiện các quyền hạn theo quy định của Điều lệ  trường mầm non và quy định của pháp luật.
2. Tham mưu với UBND các cấp đầu tư về cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ cho hoạt động dạy và học của nhà trường theo mục tiêu giáo dục toàn diện và quy định xây dựng cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia.
3.Triệu tập hội nghị cha mẹ học sinh bàn bạc, thảo luận, thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp trong công tác chăm sóc giáo dục - chăm sóc nuôi dưỡng, sức khỏe cho trẻ.
4. Kiến nghị với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đảm bảo điều kiện về an ninh trật tự khu vực trường học và cơ sở giáo dục, không để các tiêu cực, tệ nạn xã hội tác động ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.
5. Phối hợp cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội khác tham gia đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở vật chất trường học theo pháp luật hiện hành.
Điều 7Trách nhiệm của gia đình
1. Nuôi dưỡng, giáo dục và chăm sóc, tạo điều kiện cho con em được CS-GD, tại trường; không để con em bỏ học, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của trẻ em
2. Xây dựng gia đình văn hoá, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ của con em;  tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập tại nhà, cùng nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
3.Tham gia các hoạt động CS-GD trẻ và các hoạt động ngoại cùng trẻ khi nhà trường yêu cầu. Tham gia khảo sát chất lượng thực phẩm thị trường để chọn nhà cung cấp thực phẩm phục vụ trẻ ăn bán trú.
4. Giám sát hoạt động hàng ngày của trẻ, giám sát công tác bán trú: Qui trình thực hiện,  hợp đồng thực phẩm, hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng, quá trình chế biến thực phẩm, đinh lượng khẩu phần ăn của trẻ.
5.Phối hợp với nhà trường xây dựng chế độ ăn hợp lý cho những trẻ bị suy dinh dưỡng.
6. Tham gia đầy đủ các cuộc họp do Ban giám hiệu nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm tổ chức, tích cực tham gia công tác xã hội hóa giáo dục và hưởng ứng các hoạt động phục vụ cho CS-GD trẻ của trường.
Điều 8.Quyền của gia đình
1. Cha mẹ học sinh có các quyền quy định tại Điều 95 của Luật Giáo dục và trong Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.
2. Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về nội dung, chương trình phối hợp và phương pháp CS-GD trẻ của trường.
3.Kiểm tra đột xuất hoặc kiểm tra có báo trước đối với các hoạt động bán trú tại nhà trường.
Điều 09. Ban đại diện cha mẹ học sinh  căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quy định  chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà trường và   cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện Quy chế này.
Chương III:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Đề nghị Ban liên lạc hội phụ huynh, CB, GV, nhân viên của trường mầm non Kỳ Trinh thực hiện nghiêm túc qui chế này.
Điều 11. Tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên tuyên truyền qui chế tới tất cả các đoàn viên của mình.
Điều 12.Các Tổ trưởng chuyên môn, tổ văn phòng  căn cứ phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân  dân  tổ chức thực hiện Quy chế này.
Điều 13. Tổng kết, sơ kết
Định kỳ sơ kết học kì I , tổng kết năm học nhà trường phối hợp với Ban liên lạc HPH  tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nội dung cam kết phối hợp thực hiện Quy chế.
Điều 14.Khen thưởng   
Tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội được nhà trường, chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý giáo dục xem xét, khen thưởng theo quy định.
Điều 15.Xử lí vi phạm
Tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện Quy chế, ảnh hưởng tới sự nghiệp giáo dục, thiệt hại đến lợi ích của nhà trường, gia đình học sinh và gây hậu quả xã hội nghiêm trọng tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.
Trong quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc phát sinh, Hiệu trưởng đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức đoàn thể tập hợp ý kiến báo cáo về cơ quan chủ trì các cấp để giải quyết./.
Nơi nhận:                                                               
 - BĐDCMHS; 
 - CTCĐ, BTĐTN, TTCM, VP
 - Đăng Website            ;          
 - Lưu NT.
 
BAN ĐẠI DIỆN CMHS
(Đã ký) 
 
 
 
 
 Nguyễn Thị Phương Dung
  HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký) 
 
 
 
 
 Nguyễn Thị Lệ Thủy 
 
 

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Số 38/QC-CM 15/09/2019 Quy chế hoạt động chuyên môn Trường mầm non Kỳ Trinh
127/QĐ-TMN 15/09/2019 Ban hành Quy chế chuyên môn năm học 2019-2020
133/KH-TMN 04/10/2019 Kế hoạch chỉ đạo đạo thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học
109/KH-TMN 09/09/2019 Căn cứ Hướng dẫn số 131/PGDĐT-GDMN ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Cấp học Mầm non năm học 2019 - 2020; Trường mầm non Kỳ Trinh xây dựng Kế hoạch năm học 2019-2020.
97/KH-TMN 02/08/2019 Chỉ đạo việc tuyển sinh đầu năm học 2019-2020
Số 112/QĐ-TMN 02/08/2019 Hiệu trưởng thành lập Ban tuyển sinh
90/KH-TMN 02/04/2019 Chỉ đạo hội thi giao lưu gia đình và dinh dưỡng và sức khỏe trẻ em năm học 2018 - 2019
Số: 86 /QĐ-TMN 04/04/2019 Chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019
Số: 71 /QĐ-TMN 22/08/2018 Căn cứ Thông  tư  19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ  trưởng  Bộ giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy dinh kiểm đinh chất  lượng  giáo viên  và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;          Căn cứ nhiệm vụ năm học và thực tế việc tự đánh giá các tiêu chí của trường mầm non Kỳ Trinh;
Số 48/QĐ-TrMN 20/08/2018 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON KỲ TRINH phân công nhiệm vụ cho CB, GV, nhân viên đầu năm học
Số 30/KH-TMN 04/08/2018 Chỉ đạo tuyển sinh các độ tuổi;
Số 40/QĐ-MN 02/08/2018 Hiệu trưởng thành lập ban chỉ đạo công tác tuyển sinh
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay127
  • Tháng hiện tại3,322
  • Tổng lượt truy cập91,743
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây